<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Искать в Видео, Пользователи, События, Аудио и Blogs Поиск

Bulgarian Presbyterian Church|Bulgaria

GOD IS LOVE - БОГ Е ЛЮБОВ- DIO E' AMORE-하나님은 사랑 이십니다 -БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ-Ο Θεός είναι Αγάπη - אלוהים הוא אהבה - DIOS ES AMOR - GOTT IST LIEBE -


Мои Молитвы

Скъпи братя и сестри, Обръщам се към вас с призив да се молим за Христина Николова Иванова! Тя е |далее

Участие в Молитве

Объявления

My Blog

«назад
<1  6789

bpb

Dec 26, 2010

2,441 Просмотров
     (0 Оценка)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Автобиография

 

ИМЕ:БОРИС ПЕТКОВ БОРИСОВ

ДЛЪЖНОСТ: ПАСТОР

АДРЕС:1220-гр.София,ул.”Дечко Узунов” №17,адрес

E-MAIL; bpb@abv.bg ,www.//christianfreeroma.blogspot.com/

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: +39 351 221 27 01

ДАТА НА РАЖДАНЕ:25.04.1970 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр.Лом ,България

ЖИТЕЛ: гр.София ,България

ОБРАЗОВАТЕЛНА АВТОБИОГРАФИЯ:

Роден съм в средно работническо семейство.Завършил съм средното си образование в гр.Лом в у-ще СПТУ по ХВП :„Димитър Илиевич Менделеев”през 1988 г.След средно си образование учих в Българско баптистко богословско училище – общо пет години и завърших(сега е БББИ),като бакалавър на богословските науки през 1996 г.завърших.През 2003 г. завърших Българска реформирана презвитерианска семинария-гр.София,като магистър на богословските науки.През 1994 г.завърших специалист – рехабилитатор в гр.София.Освен това ми се отдаде възможноста да уча в Байлорски университет – САЩ - София-1995 г.През 1998 г.Уча Психология ,чрез Фондацията си към Софийски Университет със съдействието на Фандация :”Партньори България” и Медиатор към СУ, Компютърна грамотност,Курс по счетоводство и др...

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ:

Работил съм като оператор на машини и съоражения на алкохолни и безалкохолни напитки в гр.Лом,гр.Монтана 1986-1988 г.Управител на Хранителни магазини:-Сладкарница и Хранителни стоки”1990-1999 г.Рекламен агент на следните организации:Форен мишен борд-Германия,Интернешънъл баптист конвеншън-САЩ,Централна баптистка федерация-Франция,Международен мисионер към СЕБЦ-България,В европейски младежки съюз-Страсбург /Франция/ 2000-2003 г.Заместник председател в „Дружество защита правата на човека”-гр.Лом1992-1997 г.Председател на Фондация:”Дом на милосърдие и правата на човека”-Лом от 1997 г.Председател на сдружение:”СК СПАРТАК-99”-гр.Лом от 1999 г. Директор на Център за социална рехабилитация и интеграция на безпризорни деца:”Дом на милосърдие” 1999-2005 г.Директор и преподавател на Български реформиран презвитериански колеж и семинария -2004 до 2008 г.,Секретар в Българска реформирана презвитерианска църква, пастор, секретар, касиер,интерет банкиране,пълно правомощия на БРПЦ,с правата на председателя,пълна автономност. Допълнителни дейности към църквата работя:счетоводство, правни документи,регистри, връзка с обществеността и др. Пълно представяне на следните фирми:”Крос-ООД”,”Голдън Юръпиън-ООД”, Фондация: ”Нобул”-Р.Корея. Освен това обучен в допълнителни курсове на НПО,Консорциуми.Редактор на Интернет страници.Шлайфист на тръби в ТGO-Марица изток-Гълъбово /ТЕЦ/ ,работа като склададжия, снабдител и компютърна обработкаTGO-Марица изток-Гълъбово /ТЕЦ/-Имало е време смяна на работата ми на ден по 4 пъти,т.е.използване на гъвкавост при работата ми в TGO 2008 г.

-Други допълнителни дейности,който съм работил:-Зидар,Електротехник,Кофражист, Арматурист,Електроженист,Фото-снимки,Търго вия на едро и дребно,Бизнес,Общ работник,Работа с проекти-на НПО и строителни,изготвяне на проекти,устави,регистрации на фирми и НПО-организации,работа със закони и тяхното тълкуване.

ГОВОРИМИ ЕЗИЦИ: - Български,Английски,Италиански и Руски език.Не официални езици :Есперанто.

ХОБИ:

В свободното си време чета книги или се запознавам с нещо ново за мен в областта на науката и технологиите,ремонт на електро - уреди,градинарство.

РЕЛИГИОЗНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ:- Християнин.

ПРИЧИНИ ЗА РАБОТА:

-Винаги съм искал да работя,като пастор работата си и това ми си отдаде,но сега искам освен да работя , като пастор искам да работя и нещо ново и това ме мотивира да кандидаствам за по-различна работа.За мен работата е вид удоволствие,което ме прави да се чувствам добре.

ВЪЗМОЖНОСТИ:

Гъвкавост при работа,новаторство и усъвършенстване в определена насока-положително.

 

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

Autobiografia

NOME: Boris Borisov Petkov
POSIZIONE: Pastor
INDIRIZZO :1220-g. Sofia, Uzunov Dechko "№ 17, a
E-mail; bpb@abv.bg, www.//christianfreeroma.blogspot.com
VAZKA TELEFONO: +39 3512212701
DATA DI NASCITA: 25/04/1970, la
LUOGO DI NASCITA: Lom, Bulgaria
Abitanti: Sofia, Bulgaria
EDUCATIONAL CURRICULUM VITAE:
Sono nato in un lavoratore medio semeystvo.Zavarshil I liceo in Lom in a volontà Technical School of Food: Dimitar Ilievich Mendeleev nel 1988, a seguito di un ampio scuola secondaria ho studiato alla scuola bulgara Baptist Theological - cinque anni e si è laureato ( ora BBBI) e Corso di Studi Teologici nel 1996 g.zavarshih.Prez 2003 zavarashih bulgaro riformata presbiteriana Seminario-Sofia, come Master of Theological nauki.Prez 1.994 specialista g.zavarshih - rieducatore in gr.Sofiya.Osven Mi ha dato la possibilità di studiare varzmozhnosta Baylorski University - USA - Sofia-1995 g.Prez 1998 g.Ucha Psicologia, attraverso la Fondazione per l'Università di Sofia con l'assistenza di Fandatsiya: Partners Bulgaria e mediatore per l'Università, Corso di alfabetizzazione informatica contabilità, ecc ...
PROFESSIONALE CURRICULUM VITAE:
Ho lavorato come operatore di macchine e attrezzature di bevande alcoliche e analcoliche in Lom, Montana 1986-1988 negozi di alimentari g.Upravitel:-Cakes and Food "1990-1999 agente g.Reklamen delle seguenti organizzazioni: target Forest Board-Germania International Battista konvenshan-US Central Baptist Federation, Francia, misionar Mezhdunyaraden a SEBTS-Bulgaria nell'Unione europea della gioventù Sgrasburg / Francia / 2000-2003 g.Zamestnik Presidente nella Società per i diritti umani "-g. Lom1992-1997 g.Predsedatel Fondazione: Casa della Misericordia e diritti umani "Lom 1.997 associazione g.Predsedatel: SPARTAK SC-99-1.999 Lom Direttore del Centro di Reinserimento Sociale e Integrazione dei bambini di strada: "Casa della Misericordia" 1999-2005 g.Direktor e insegnante di bulgaro riformato Presbyterian College e del Seminario -2.004-2.008, Segretario del bulgaro Riformata Presbyterian Church, Parroco, Segretario, Tesoriere, bancario interet, pieni poteri BRPTS, i diritti del Presidente, la piena autonomia. Ulteriori attività di lavoro chiesa: contabilità, documenti legali, documenti, relazioni pubbliche e di più. Presentazione completa delle seguenti società: Cross Ltd., Golden Yurapian, Ltd. Fondazione: "Nobu"-R.Koreya. Inoltre, formati in corsi aggiuntivi per stranitsi.Shlayfist ONG Konsortsiumi.Redaktor Internet di tubi in TGO-Maritsa East-Galabovo / TPP / lavoro come magazziniere fornitore, e il computer-obrabotkaTGO Maritsa East-Galabovo / TPP /-C'è stato un tempo cambiare il mio lavoro al giorno 4 volte flessibilità t.e.izpolzvane nel mio lavoro in TGO 2008
Altri extra-Dana, che ho lavorato:-muratore, elettricista, Kufrazhist, costruzioni in acciaio, Elektrozhenist, Foto, foto, all'ingrosso e al dettaglio, Commercio, operaio, Lavorare con i progetti, le ONG e la costruzione, il design, gli statuti, registrazione delle aziende e le organizzazioni ONG che lavorano con le leggi e la loro interpretazione.
Lingue parlate: - bulgaro, inglese, italiano e russo lingue ufficiali ezik.Ne: Esperanto.
HOBBY:
Nel suo tempo libero leggendo libri o imparare qualcosa di nuovo per me, in scienza e tecnologia, riparazione di elettrodomestici, giardinaggio.
Religione: - Kristen.
MOTIVI DI LAVORO:
-Ho sempre voluto lavorare come pastore di lavoro e le ho dato, ma ora voglio lavorare a meno che, come pastore io voglio lavorare e qualcosa di nuovo e che mi ha motivato a chiedere rabota.Za diverso il mio lavoro è una specie di piacere che mi fa sentire bene.
CARATTERISTICHE:
Flessibilità nel lavoro, innovazione e miglioramento in una direzione più positiva.

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Autobiography

NAME: Boris Petkov Borisov
POSITION: Pastor
ADDRESS :1220-g. Sofia, Dechko Uzunov "№ 17, at
E-MAIL; bpb@abv.bg, www.//christianfreeroma.blogspot.com

Phone: +39 3512212701
DATE OF BIRTH: 25/04/1970, the
PLACE OF BIRTH: Lom, Bulgaria
Inhabitants: Sofia, Bulgaria
EDUCATIONAL CURRICULUM VITAE:
I was born in an average worker semeystvo.Zavarshil I high school in Lom in at-will Technical School of Food: Dimitar Ilievich Mendeleev in 1988 following a wide secondary school I studied at the Bulgarian Baptist theological school - five years and graduated ( now BBBI) and Bachelor of Theological Studies in 1996 graduated in 2003 g.zavarshih.Prez Bulgarian Reformed Presbyterian Seminary-Sofia, as Master of Theological nauki.Prez 1994 g.zavarshih specialist - rehabilitator in gr.Sofiya.Osven that I get the chance to study Baylorski University - USA - Sofia-1995 g.Prez 1998 g.Ucha Psychology, through the Foundation to the Sofia University with the assistance of Fandatsiya: Partners Bulgaria and Mediator to the University, Computer Literacy Course accounting, etc. ...
PROFESSIONAL CURRICULUM VITAE:
I worked as an operator of machinery and equipment of alcoholic and soft drinks in Lom, Montana 1986-1988 g.Upravitel food stores:-Cakes and Food "1990-1999 g.Reklamen agent of the following organizations: Forest target Board-Germany International Baptist konvenshan-US Central Baptist Federation, France, International missionary to SEBTS-Bulgaria into the European Union Youth-Strasbourg / France / 2000-2003 g.Zamestnik President in Society Human Rights "-g. Lom1992-1997 g.Predsedatel Foundation: House of Mercy and Human Rights "Lom 1997 g.Predsedatel association: SPARTAK SC-99-1999 Lom Director of the Center for Social Rehabilitation and Integration of street children: "House of Mercy" 1999-2005 g.Direktor and teacher of Bulgarian reformed Presbyterian College and Seminary -2004 to 2008, Secretary of the Bulgarian Reformed Presbyterian Church, Pastor, Secretary, Treasurer, interet banking, full powers BRPTS, the rights of the President, full autonomy. Additional activities to church work: accounting, legal documents, records, public relations and more. Full presentation of the following companies: Cross Ltd., Golden Yurapian, Ltd. Foundation: "Nobu"-R.Koreya. Furthermore, trained in additional courses for NGOs Konsortsiumi.Redaktor Internet stranitsi.Shlayfist of pipes in TGO-Maritsa East-Galabovo / TPP / work as a warehouseman, supplier and computer-obrabotkaTGO Maritsa East-Galabovo / TPP /-There was a time changing my job a day 4 times t.e.izpolzvane flexibility in my work in TGO 2008
-Other additional activities that have worked:-bricklayer, electrician, casing, steel construction, Elektrozhenist, photo images, Wholesale and Retail, Business, laborer, Working with projects, NGOs and civil engineering, drafting, statutes, registration of companies and NGO organizations working with the laws and their interpretation.
Spoken languages: - Bulgarian, English, Italian and Russian ezik.Ne official languages: Esperanto.
HOBBY:
In his spare time reading books or learn about something new for me in science and technology, repair of electric power - appliances, gardening.
Religion: - Kristen.
REASONS FOR WORK:
-I always wanted to work as a pastor work and I gave her, but now I want to work unless, as a pastor I want to work and something new and that motivated me to apply for different rabota.Za my job is kind of pleasure which makes me feel good.
FEATURES:
Flexibility in work, innovation and improvement in a more positive direction.

 

ИСПАНСКИ ЕЗИК

Autobiografía

NOMBRE: Boris Borisov Petkov
POSICIÓN: Pastor
DIRECCIÓN :1220-g. Sofía, Uzunov Dechko "№ 17, en
E-MAIL; bpb@abv.bg, www.//christianfreeroma.blogspot.com

Teléfono: +39 3663 211 578
FECHA DE NACIMIENTO: 25/04/1970, el
LUGAR DE NACIMIENTO: Lom, Bulgaria
Habitantes: Sofía, Bulgaria
EDUCACIÓN CURRICULUM VITAE:
Nací en un trabajador promedio semeystvo.Zavarshil que la escuela secundaria en Lom en a voluntad de la Escuela Técnica de la Alimentación: Dimitar Ilievich Mendeleiev en 1988 a raíz de una en toda la escuela secundaria estudié en la escuela teológica de Bulgaria Bautista - cinco años y se graduó ( Ahora BBBI) y Licenciatura en Estudios Teológicos en 1996 se graduó en 2003 g.zavarshih.Prez búlgaro Presbiteriana Reformada Seminario-Sofía, como Maestro de Teología nauki.Prez 1994 especialista en g.zavarshih - rehabilitador en gr.Sofiya.Osven que tengo la oportunidad de estudiar Baylorski Universidad - EE.UU. - Sofia-1995 g.Prez Psicología g.Ucha 1998, a través de la Fundación de la Universidad de Sofía con la asistencia de Fandatsiya: Socios Bulgaria y Mediador de la Universidad, Curso de Alfabetización Informática contabilidad, etc ...
El currículo profesional:
He trabajado como operador de maquinaria y equipo de las bebidas alcohólicas y refrescos en Lom, Montana 1986-1988 tiendas de alimentos g.Upravitel:-Tortas y Alimentación "1990-1999 agente g.Reklamen de las siguientes organizaciones: El objetivo Bosque Consejo-Alemania Bautista Internacional y los Estados Unidos konvenshan Bautista Central de la Federación, Francia, Internacional misionero SEBTS-Bulgaria en la Unión Europea de la Juventud-Estrasburgo / Francia / 2000-2003 g.Zamestnik Presidente de la Sociedad de Derechos Humanos "-g. Lom1992-1997 g.Predsedatel Fundación: Casa de la Misericordia y los Derechos Humanos ", Lom 1997 la asociación g.Predsedatel: SPARTAK SC-99-1999 Lom, Director del Centro de Readaptación Social e Integración de los niños de la calle: "Casa de la Misericordia" 1999-2005 g.Direktor y profesor de universidad presbiteriana reformada de Bulgaria y el Seminario -2004 a 2008, Secretario de la búlgara Iglesia Presbiteriana Reformada, el Pastor, Secretario, Tesorero, la banca interet, los plenos poderes BRPTS, los derechos del Presidente, la autonomía plena. Otras actividades para trabajar la iglesia: la contabilidad, documentos legales, registros, relaciones públicas y más. Presentación completa de las siguientes empresas: Cruz Ltd., Yurapian de Oro, Ltd. de la Fundación: "Nobu", R.Koreya. Por otra parte, capacitados en cursos adicionales para las ONG Konsortsiumi.Redaktor stranitsi.Shlayfist de Internet de las tuberías en TGO-Maritsa Este-Galabovo / TPP / trabajo como almacenista, el proveedor y el ordenador-obrabotkaTGO Maritsa Este-Galabovo / TPP /-Hubo un tiempo en cambio de mi trabajo al día 4 veces t.e.izpolzvane flexibilidad en mi trabajo en TGO 2008
-Otras actividades complementarias que han trabajado:-albañil, electricista, revestimiento, construcción de acero, Elektrozhenist, imágenes fotográficas, peón al por mayor y al por menor, de negocios, de trabajo con proyectos, organizaciones no gubernamentales y de la ingeniería civil, la redacción, los estatutos, registro de empresas y organizaciones no gubernamentales que trabajan con las leyes y su interpretación.
Idiomas hablados: - Búlgaro, Inglés, italiano y ruso, idiomas oficiales ezik.Ne: Esperanto.
HOBBY:
En su tiempo libre leyendo libros o aprender algo nuevo para mí en la ciencia y la tecnología, la reparación de la energía eléctrica - electrodomésticos, jardinería.
Religión: - Kristen.
RAZONES PARA EL TRABAJO:
-Siempre quise trabajar en una obra pastor y le di, pero ahora quiero trabajar a menos que, como pastor, quiero trabajar y algo nuevo y que me motivó a solicitar diferentes rabota.Za mi trabajo es una especie de placer lo que me hace sentir bien.
CARACTERÍSTICAS:
Flexibilidad en el trabajo, la innovación y la mejora en una dirección más positiva.